منو اصلی
تبلیغات
اطلاعات تماس

ساختمان شماره 1:

ايلام - بلوار جنوبي امام(ره) - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام- كدپستي98415-69318

تلفن 3-08433338001

ساختمان شماره 2:

ايلام - خيابان آيت اله حيدري - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

 

 

سرپرست مديريت شهرسازي و معماري

 

                                                                                                                                    
علي نقي كرمي
1-  راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري

2-  راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري وجامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري، طرحهاي ويژه، شهرك ها و شهرهاي جديد.

3-  راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين  استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

4-    راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان

5-    راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي

6-  نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي، طرحهاي ويژه، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

7-    شركت در كميسيونها، كميته ها، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه

8-    راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

9-    همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري

10-راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان

11-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله

 

1-1- اداره معماري و طراحي شهري

1-    مستندسازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته

2-    ترويج، تقويت و ارتقاء اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي، ايراني (بومي) از طرق زير:

الف- انتشار كتب

ب- حمايت از پيشكسوتان و حرفه مندان

ج- تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم در اين زمينه

د- شناخت و پاسداري از هويت و معماري كالبدي شهرها

3-  نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه ها، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري و رعايت اصول شهرسازي ايران- اسلامي

4-    همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مربتط با وظايف مربوطه

5-  تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي-ايراني (بومي) در طرحهاي معماري و طراحي شهري استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد

6-    بررسي و تأييد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل

7-    تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي

8-  نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط ومقررت شهرسازي و معماري بويژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمي-حركتي و الگوسازي طرحهاي يادشده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي

9-    تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري و معماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

10-تشكيل كميته اي به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاد تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان

11-تشكيل منظيم جلسات كميته سيما  و منظر شهري و ارائه گزارش به دفتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي

12-شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذيربط

13-انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان

14-مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:

الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح ملي

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي

15-برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه

16-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالابردن كيفيت وكميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد

17-همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مديركل

18-هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف

19-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله

20-تدوين و ارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي

 

1-2- اداره نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران شهري

1-  كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماي ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط ومقررات مزبور در مورد انها الزامي است.

2-    نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط

3-    نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي و معماري بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري

4-  نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي ويژه، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالادست

5-  نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران

6-  نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه وعمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه وتفصيلي شهرها و غيره

7-    نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه

8-  نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه وعمران شهرهاي جديد، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و كميسيون ماده 5 استانها به منظور بررسي وتصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي

9-    مشاركت و همكاري نزديك با دستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان

10-همكاري در بررسي و اظهارنظر نسبت به ضوابطع مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مديريت

11-ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذيربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها

12-همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه

13-شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه براساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.

14-همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكانيابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب

15-مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:

الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي

16-همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط

17-همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي وارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

18-نظارت بر نحوه اجراي باغستان ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري

19-نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروههاي استاني

20-ارائه گزارشات دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي درخصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته

21-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله

 

1-3- اداره طرحهاي كالبدي

1-    پيگيري و تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري

2-    نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي، مجموعه هاي شهري، جامع، تفصيلي، شهرها و شهرك ها و طرح هاي ويژه

3-  انجام هماهنگي هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

4-    نظارت بر امر بروزآوري طرح هاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري وجامع طبق مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

5-    اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه درخصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري

6-    هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف

7-  تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرح هاي توسعه و عمران (ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرح هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند.

8-    نظارت بر تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري

9-  همكاري و هماهنگي با كارگروههاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياستهاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

10-همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده

11-مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه

12-نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري

13-تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كميسيونهاي ماده 5 به هنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

14-نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط

15-اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط ومقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور

16-نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه

17-همكاري با استانداري و بنيادمسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها

18-همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح

19-تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل

20-شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنا بر وظايف مرتبط

21-انتشار كتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح هاي مرتبط با وظايف

22-ارتباط وتبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي

23-همكاري در برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي

 

1-4- دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي

1-    بررسي واظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع

2-  اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه

3-    انجام امور دبيرخانه اي بررسي، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان

4-    انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان

5-  فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشاركت هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور

6-    پيگيبري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط  ارائه به مبادي ذيربط

7-  تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري

8-    همكاري در تهيه اطلاعا، اسناد و مدارك موردنياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

9-    شركت در كميته ها، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است

10-مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي، منطقه اي و ملي به منظور:

الف- پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي

11-مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون

12-مديريت پايگاه اطلاعاتي و بايگاني فني طرحهاي شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها

13-بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS در اجراي وظايف

14-بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه هاي شهري، جامع و تفصيلي شهري، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج به عمل آورده خواهد شد وانعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود

15-تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات

16-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

17-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله، بويژه در زمينه هاي:

-        ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي

-        تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه

خدمات الكترونيك

سيستم ها
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2995
 بازدید امروز : 111
 کل بازدید : 1184690
 بازدیدکنندگان آنلاين : 11
 زمان بازدید : 0/0795
تمامي حقوق اين سايت متعلق به اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام مي باشد.