منو اصلی
تبلیغات
اطلاعات تماس

ساختمان شماره 1:

ايلام - بلوار جنوبي امام(ره) - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام- كدپستي98415-69318

تلفن 3-08433338001

ساختمان شماره 2:

ايلام - خيابان آيت اله حيدري - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

مديريت فني و اجرايي

 

 

حسن ساغري

 

 

 


1-    نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياستنهاي ابلاغي

2-  نظارت بر امر نيازهاي سازمانهاي دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به مديركل

3-  نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان

4-  انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مديركل استان جهت اتخاذ تصميم

5-    نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش

6-    شركت در كميسيونها، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه

7-    نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

8-    همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي

9-    نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان

10- همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله

 

1-1- اداره فني و مهندسي

1-  برنامه ريزي فعاليتهاي محوله و تدوين آنها براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و باتوجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان

2-  برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرحهاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارشهاي لازم

3-  بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر، تاييد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه براساس روشهاي تعيين شده

4-    بررسي فني طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتاً تاييد آنها در محدوده اختيارات مصوب

5-    فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استانداردها، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده

6-    شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي

7-    رسيدگي و اظهارنظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا

8-    حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني

9-  همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها

10-ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرحها

 

1-2- اداره پيمان و رسيدگي

1-  جمعبندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه

2-  بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط

3-    صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندي شده

4-    تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز

5-  بررسي و تاييد صورت وضعيت، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهارنظر پيرامون آنها

6-    شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي

7-    رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها

8-    ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت

9-    اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط

10 – رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات

11 – تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان

12 – حفظ و نگهداري اسناد، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني

 

1-3- اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي

1-    ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان

2-  نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها و پروژه ها

3-    انجام بررسيهاي كارشناسي در مورد تقاضاهاي دستگاههاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي

4-    بررسي مستمر نيازهاي سازمانهاي دولتي استان به ساختمانهاي اداري، تخصصي، عمومي

5-  بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه

6-    بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان

7-    نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان

8-    انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تاييد كاركرد آنها

9-    پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها براساس فرمهاي مربوطه

10-رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت

11-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي

12-بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي

13-تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط

خدمات الكترونيك

سيستم ها
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2352
 بازدید امروز : 93
 کل بازدید : 1184672
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/0781
تمامي حقوق اين سايت متعلق به اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام مي باشد.