منو اصلی
تبلیغات
اطلاعات تماس

ساختمان شماره 1:

ايلام - بلوار جنوبي امام(ره) - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام- كدپستي98415-69318

تلفن 3-08433338001

ساختمان شماره 2:

ايلام - خيابان آيت اله حيدري - اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت  مسكن و ساختمان:


علي اصغر منصوربيگي

 

1-    راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله

2-    راهبري اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

3-  راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني و ساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي

4-    راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه

5-  راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن

6-    راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني

7-    راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان

8-    راهبري امر مديريت توليد و عرضه مسكن

9-  تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين در ساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان مسكن و ساختمان، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن

10-شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل

11-شركت در كميسيونها، كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه

 

1-1- اداره برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن

1-    جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي موردنياز مرتبط با شاخص هاي زمين و مسكن و تهيه گزارشها و تحليلهاي آماري

2-    گردآوري آمار واطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري وتهيه گزارش و جداول آماري

3-    نظارت بر مديريت توليد وعرضه مسكن

4-  بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه

5-    بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني

6-    بررسي عرضه وتقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان ونيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص

7-    برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين، مسكن و ساختمان در چارچوب طرحهاي توسعه، عمران و منابع محلي موجود

8-    مطالعه ونيازسنجي مسكن براي مناطق شهري و روستايي با اولويت گروههاي كم درآمد

9-    برنامه ريزي و ايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي موردنياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني

10-برنامه ريزي وايجاد روشهاي حمايتي و تشويقي براي استفاده كنندگان از فن آوريهاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن و ساختمان

11-نظارت بر تهيه و تحقق برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انجام مي شود

12-انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان

13-تهيه و تدوين اهداف، راهبردها و برنامه هاي اجرائي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تأمين مسكن استان جهت تصويب

 

1-2- اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن

1-    انجام وظايف مربوط به امور خانه هاي سازماني و ايجاد بانك اطلاعاتي در ارتباط با كميسيونهاي واگذاري و فروش خانه هاي سازماني

2-  اعمال نظارت در امور شركتها و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند

3-    اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس انداز و تامين مسكن در سطح استان

4-    رسيدگي و نظارت بر خانه هاي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات

5-    نظارت بر نحوه استفاده از فن آوريهاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن

6-  انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح و تهيه طرح هاي آماده سازي و طرحهاي معماري توليد انبوه مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي

7-    انجام اقدامات لازم جهت نقشه برداري اراضي براي پروژه ها

8-    عقد قراردادهاي تهيه طرحهاي آماده سازي و معماري و انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهاي اجراء پروژه ها

9-    ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن

10-نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري، محاسبات، تاسيسات و ...

11-نظارت بر كيفيت و مشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت

12-رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها

13-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي طرحها و پروژه ها

14-همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرايي طرحها و پروژه ها

15-تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان

 

1-3- اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فن آوري هاي نوين ساخت

1-  همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه اي موضوع قانون و شركت در مجمع  عمومي آنها

2-  بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسي استان جهت ارائه به مراجع ذيربط

3-  بررسي مدارك، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي مهندسي، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور

4-  جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط

5-  هماهنگي با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و  حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر

6-    همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان

7-  نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان، خدمات مهندسي، استفاده از كنترل كيفي، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان

8-    ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي

9-    برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوريهاي نوين ساخت در ساختمان سازي

10-همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان

11-نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي، كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و تشكلهاي حرفه اي وشركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به موسساتي كه در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختماني و ابنيه فعاليت دارند

12-برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و عندالزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان

13-كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي

14-پيگيري و نظارت بر صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان

15-اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهاي بازبيني ضوابط و روشهاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم به طور مستمر به قائم مقام وزير و مديركل استان

16-اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهر داريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي

17-بررسي شكايات واصله از اشخاص و موسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و انجام بازديدهاي محلي لازم، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه

18-جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط

19-تهيه گزارش هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع

20-توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان

21-همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي شود

 

1-4- اداره بررسي طرحهاي مسكن

1-    ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان ساختمان، مصالح وكالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن

2-    بهره برداري از بانكهاي اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي وعمومي موجود در استان

3-  راهنمايي و همكاري با توليدكنندگان فن آوريهاي نوين ساختماني جهت اخذ تاييديه فني و ا ستفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

4-  بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه

5-    بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان

6-    بررسي وتاييد فرم يك موافقتنامه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان

7-    نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي استاني وملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان

8-  تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان.

خدمات الكترونيك

سيستم ها
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2823
 بازدید امروز : 129
 کل بازدید : 1184708
 بازدیدکنندگان آنلاين : 15
 زمان بازدید : 0/0938
تمامي حقوق اين سايت متعلق به اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام مي باشد.